Dotace, granty, programy EU a ČR

Pro žadatele o dotaci nabízíme komplexní „balíček služeb“. Jeho součástí jsou veškeré konzultace, posouzení projektového záměru nebo zhodnocení možností jeho uplatnění v rámci vyhlášených dotačních titulů. Zároveň vám můžeme vypracovat SWOT analýzu projektového záměru, připravit její případný design, zpracovat projektovou dokumentaci k registraci žádosti (např. investiční záměr, logický rámec projektu, studii proveditelnosti, analýzu CBA aj.). Provedeme také kompletaci příloh, registraci, elektronickou registraci projektu i administraci úspěšného projektu. Dále zajistíme asistenci při kontrolách ex-ante, interim, ex-post, reporting, asistenci při závěrečném vyúčtování projektu s připsáním dotace na účet žadatele, monitoring a dohled nad plněním závazků a hodnotících ukazatelů, interní vyhodnocení přínosů, zpětnou vazbu („feedback“). Naše práce tedy nekončí registrací projektu, ale pokračuje dál s vývojem projektu a jeho životními cykly.
Kromě této komplexní služby nabízíme i konzultace a pomoc s dílčími operacemi a jednotlivými etapami projektu. Od identifikace projektového záměru až po interní vyhodnocení přínosů a zpětnou vazbu v případech, kdy například žadatel už má některé dokumenty či studie zpracované, nebo které naopak potřebuje zpracovat např. ekonomické hodnocení projektu (studii proveditelnosti, analýzu CBA).