Pokud jste podnikatel, a zejména pokud splňujete podmínky pro zařazení mezi malé a střední podniky (MSP), máte poměrně reálné možnosti získat jak přímé dotace pro kofinancování vašich podnikatelských záměrů a projektů, tak různé další benefity. Ať už jde o příspěvky na hrazení úroků, zvýhodněné úvěry nebo podporu exportu, výzkumu a vývoje a energetiky.

Stále aktuálním tématem je možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, zejména z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě strategických dokumentů EU a ČR a analýzy potřeb České republiky pro období kohezní politiky 2014–2020 bylo pro tento program identifikováno pět věcně zaměřených prioritních os pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj: (1) Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, (2) Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, (3) Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, (4) Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních.
Poslední prioritní osou je (5) Technická pomoc.
Cílem této podpory je zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU. Pomoc se soustředí na rozvoj malých a středních podniků, podporu inovačních aktivit v průmyslu, výrobní technickou a ekonomickou přeměnu podniků, oborů a odvětví, mimo jiné cestou zvyšování efektivnosti využití energií, resp. snižováním energetické náročnosti v podnicích.

Další možností především pro velké podniky je šance využít INVESTIČNÍ POBÍDKY.

Portál MMR o evropských fondech
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Agentura CzechInvest
Českomoravská záruční a rozvojová banka