Zřejmě nejširší spektrum potenciálních možností finanční podpory rozvojových projektů, máte právě vy – zástupci obcí, svazků obcí a měst. Možnosti nabízejí jak dotační tituly a programy financované ze státního rozpočtu a z rozpočtů jednotlivých ministerstev (rozvojové programy MMR, programy MŽP a MZe, program obnovy venkova atd.), dotační tituly vyhlašované samosprávami (krajské granty), tak především programy z evropských fondů. Základním a nejdůležitějším dokumentem pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je pro Vás INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP). Program nabízí podporu rozvojovým projektům, které v regionech ČR napomohou nejen k dosažení trvalého hospodářského růstu, ale i růstu kvality života obyvatel regionů. 

Ostatní operační programy v mnoha svých opatřeních pokládají předkladatele projektů z municipální sféry za oprávněné žadatele. S trochou nadsázky lze říci, že každý dobrý projekt obce, svazku obcí nebo města lze uplatnit s žádostí o dotaci v rámci některého operačního programu, případně dotačního titulu ČR.