Na tomto místě naleznete základní informace o možnostech využití finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie a dalších národních dotačních titulů na Vaše projekty, včetně důležitých odkazů.

Nechceme Vás zahlcovat množstvím informací, sledováním aktuálních změn, souvisejícími dokumenty a podklady. Chápeme, že často není ve Vašich silách všechny tyto skutečnosti postihnout. Proto Vám nabízíme komplexní služby a cenné zkušenosti jak s přípravou projektů, tak s procesem čerpání finančních prostředků z fondů EU a dotačních titulů ČR. Jsme připraveni Vám kdykoli podat pomocnou ruku.


Co nabízíme?

Začněte s námi

Dotace, granty, programy EU a ČR

Pro žadatele o dotaci nabízíme komplexní „balíček služeb“. Jeho součástí jsou veškeré konzultace, posouzení projektového záměru nebo zhodnocení možností jeho uplatnění v rámci vyhlášených dotačních titulů. Zároveň vám můžeme vypracovat SWOT analýzu projektového záměru, připravit její případný design, zpracovat projektovou dokumentaci k registraci žádosti (např. investiční záměr, logický rámec projektu, studii proveditelnosti, analýzu CBA aj.). Provedeme také kompletaci příloh, registraci, elektronickou registraci projektu i administraci úspěšného projektu. Dále zajistíme asistenci při kontrolách ex-ante, interim, ex-post, reporting, asistenci při závěrečném vyúčtování projektu s připsáním dotace na účet žadatele, monitoring a dohled nad plněním závazků a hodnotících ukazatelů, interní vyhodnocení přínosů, zpětnou vazbu („feedback“). Naše práce tedy nekončí registrací projektu, ale pokračuje dál s vývojem projektu a jeho životními cykly.
Kromě této komplexní služby nabízíme i konzultace a pomoc s dílčími operacemi a jednotlivými etapami projektu. Od identifikace projektového záměru až po interní vyhodnocení přínosů a zpětnou vazbu v případech, kdy například žadatel už má některé dokumenty či studie zpracované, nebo které naopak potřebuje zpracovat např. ekonomické hodnocení projektu (studii proveditelnosti, analýzu CBA).


Podnikatelé

Pokud jste podnikatel, a zejména pokud splňujete podmínky pro zařazení mezi malé a střední podniky (MSP), máte poměrně reálné možnosti získat jak přímé dotace pro kofinancování vašich podnikatelských záměrů a projektů, tak různé další benefity. Ať už jde o příspěvky na hrazení úroků, zvýhodněné úvěry nebo podporu exportu, výzkumu a vývoje a energetiky.
Stále aktuálním tématem je možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, zejména z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě strategických dokumentů EU a ČR a analýzy potřeb České republiky pro období kohezní politiky 2014–2020 bylo pro tento program identifikováno pět věcně zaměřených prioritních os pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj: (1) Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, (2) Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, (3) Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, (4) Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních.
Poslední prioritní osou je (5) Technická pomoc.
Cílem této podpory je zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU. Pomoc se soustředí na rozvoj malých a středních podniků, podporu inovačních aktivit v průmyslu, výrobní technickou a ekonomickou přeměnu podniků, oborů a odvětví, mimo jiné cestou zvyšování efektivnosti využití energií, resp. snižováním energetické náročnosti v podnicích.

Další možností především pro velké podniky je šance využít INVESTIČNÍ POBÍDKY.

Portál MMR o evropských fondech
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Agentura CzechInvest
Českomoravská záruční a rozvojová banka


Nezisková sféra

Reálné možnosti získat externí kofinancování svých projektů máte i Vy – zástupci neziskových organizací. Využít můžete jak dotačních titulů a programů financovaných ze státního rozpočtu (rozvojové programy MMR, programy MŽP, MZe, MPSV atd.), dotačních titulů vyhlašovaných samosprávami (kraje, obce), tak především programů z evropských fondů.

Důležité informační zdroje:
Portál MMR o evropských fondech
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Informační portál pro neziskové organizace
Centrum pro komunitní práci


Municipální sféra

Zřejmě nejširší spektrum potenciálních možností finanční podpory rozvojových projektů, máte právě vy – zástupci obcí, svazků obcí a měst. Možnosti nabízejí jak dotační tituly a programy financované ze státního rozpočtu a z rozpočtů jednotlivých ministerstev (rozvojové programy MMR, programy MŽP a MZe, program obnovy venkova atd.), dotační tituly vyhlašované samosprávami (krajské granty), tak především programy z evropských fondů.
Základním a nejdůležitějším dokumentem pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je pro Vás INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP). Program nabízí podporu rozvojovým projektům, které v regionech ČR napomohou nejen k dosažení trvalého hospodářského růstu, ale i růstu kvality života obyvatel regionů.

Ostatní operační programy v mnoha svých opatřeních pokládají předkladatele projektů z municipální sféry za oprávněné žadatele. S trochou nadsázky lze říci, že každý dobrý projekt obce, svazku obcí nebo města lze uplatnit s žádostí o dotaci v rámci některého operačního programu, případně dotačního titulu ČR.


Regionální rozvoj, strategické rozvojové plány

Strategický plán rozvoje obce, města či (mikro)regionu, který identifikuje a hodnotí zdroje, kapacity a možnosti předmětného území, by měl být skutečným nástrojem pro udržitelný ekonomicko-sociální rozvoj území a současně by měl obsahovat všechny náležitosti tak, aby byl uznatelným dokumentem při předkládání žádostí o finanční pomoc EU. Jedním z principů strukturální politiky Evropské unie je pomoc žadatelům z členských zemí, kteří chtějí realizovat svoje prioritní projekty a zároveň splňují určitá kritéria. Smyslem finanční pomoci z EU není za každou cenu využít peníze a „roubovat“ je na rychle připravované projekty, ale pomoci je zrealizovat dříve, případně s větším ekonomickým efektem. Ve strategickém plánu by měly být tyto projekty specifikovány, což dokládá jejich potřebnost, prioritní význam a v neposlední řadě také to, že budou dříve či později realizovány nezávisle na externím kofinancování.

Důležité informační zdroje:
Portál MMR o evropských fondech
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Portál regionálních informačních systémů
Ústav regionálního rozvoje
Veřejná správa online